SLUITEN ×

Privacyverklaring


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij TigiForce. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van TigiForce.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan TigiForce niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. TigiForce is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. TigiForce geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Verwerking van persoonsgegevens

TigiForce verwerkt de persoonsgegevens die aan TigiForce verstrekt worden, bijvoorbeeld bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals NAW- gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en overige gegevens die door u worden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in ons bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan TigiForce heeft verstrekt. TigiForce zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door TigiForce voor de in dit beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker TigiForce een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of TigiForce op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7